oznaczenie sprawy: ZDM.26.10.2019.PP

Zarząd Dróg Miejskich
zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: "Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa w Gliwicach"."

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 
W imieniu Zamawiającego informuję, że niniejsze postępowanie zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie faktyczne:
W postępowaniu złożono 3 oferty. Cena najkorzystniejszej oferty przy uwzględnieniu kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, przekracza kwotę jaka zamawiający przeznaczył na realizacje zamówienia.
Uzasadnienie prawne:
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz U. z 2018r. poz. 1986 z pózn. zm.)

 

 


Specjalista

18-04-2019 r. Wiesława Kruczek
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


Dyrektor Jednostki

18-04-2019 r. Anna Gilner

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)