ZAŁĄCZNIK NR 7
Oznaczenie sprawy: ZDM.26.10.2019

 

______________________________________________________________
nazwa (firma) wykonawcy

______________________________________________________________


______________________________________________________________
adres wykonawcy

 
WYKAZ OSÓB
 
dotyczy postępowania:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: "Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa w Gliwicach". 
 
Wykaz osób wymagany jest w celu potwierdzenia warunku określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia/zaproszeniu/ogłoszeniu.

Lp.
Imię i nazwisko
 Opis posiadanych uprawnień, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
Zakres wykonywanych czynności w zamówieniu

Dostępność
(należy wpisać podstawę do dysponowania osobą np. pracownik firmy, pracownik podwykonawcy)

1.  

uprawnienia budowlane do:
...........................................
w specjalności:
...........................................
w zakresie:
............................................
............................................
............................................
numer i data wydania
uprawnień:
...............................................
uprawnienia bez ograniczeń ...........
(należy wpisać TAK albo NIE)

o p i s d o s w i a d c z e n i a
zawodowego:
wykonanie dokumentacji
projektowych dla niżej
wymienionych zadań (na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu):

1. nazwa zadania:
...........................................
...........................................
Wartość opracowania:
..........................................
nazwa i adres Zamawiającego, na rzecz którego dokumentacja
projektowa była wykonana:
..........................................
..........................................

2. nazwa zadania:
...........................................
...........................................
Wartość opracowania:
..........................................
nazwa i adres Zamawiającego, na rzecz którego dokumentacja
projektowa była wykonana:
..........................................
..........................................

3. nazwa zadania:
...........................................
...........................................
Wartość opracowania:
..........................................
nazwa i adres Zamawiającego, na rzecz którego dokumentacja
projektowa była wykonana:
..........................................
..........................................

Projektant branży drogowej  
2.   uprawnienia budowlane do:
...........................................
w specjalności:
...........................................
w zakresie:
............................................
............................................
............................................
numer i data wydania
uprawnień:
...............................................
uprawnienia bez ograniczeń ...........
(należy wpisać TAK albo NIE)
Projektant branży elektroenergetycznej  
3.   uprawnienia budowlane do:
...........................................
w specjalności:
...........................................
w zakresie:
............................................
............................................
............................................
numer i data wydania
uprawnień:
...............................................
uprawnienia bez ograniczeń ...........
(należy wpisać TAK albo NIE)
Projektant branży sanitarnej  (sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe)  
4.   uprawnienia budowlane do:
...........................................
w specjalności:
...........................................
w zakresie:
............................................
............................................
............................................
numer i data wydania
uprawnień:
...............................................
uprawnienia bez ograniczeń ...........
(należy wpisać TAK albo NIE)
Projektant branży teletechnicznej  

 
 

 

_____________________
data i miejscowość

______________________
imię i nazwisko  


_____________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej