ZAŁĄCZNIK NR   1
Oznaczenie sprawy: ZDM.26.10.2019 
 

______________________________________________________________
(nazwa albo imię i nazwisko wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie)

______________________________________________________________


______________________________________________________________
(siedziba albo adres prowadzenia działalności)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(tel./faks, e-mail)


OFERTA

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
 Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: "Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa w Gliwicach".

Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

 

CENA NETTO
PLN

WARTOŚĆ VAT
PLN

CENA BRUTTO
PLN

Dokumentacja projektowa      
Pełnienie funkcji nadzoru
autorskiego
     
ŁĄCZNIE      


(cena brutto słownie:

..................................................................................................................................................................................)

Cenę ofertową ustalono przy stawce j.n.p w wysokości ........................pln brutto


Kryterium "Doświadczenie zawodowe projektanta branży drogowej":


Oświadczam(amy) , ze projektantem branży drogowej będzie:
Pan(i): ..................................................................., który(a) wykonał(a) dokumentacje projektowe, z których każda swym zakresem obejmowała budowę/przebudowę/rozbudowę drogi o wartości opracowania min. 80 000,00 zł brutto w następujących zadaniach:

 

I.
1. Nazwa zadania ...................................................................................................................................
2. Nazwa i adres Zamawiającego, na rzecz którego dokumentacja projektowa była
wykonywana:.........................................................................................................................
3. Wartość opracowania:...........................................................
II.
1. Nazwa zadania ...................................................................................................................................
2. Nazwa i adres Zamawiającego, na rzecz którego dokumentacja projektowa była
wykonywana:.........................................................................................................................
3. Wartość opracowania:...........................................................
III.
1. Nazwa zadania ...................................................................................................................................
2. Nazwa i adres Zamawiającego, na rzecz którego dokumentacja projektowa była
wykonywana:.........................................................................................................................
3. Wartość opracowania:...........................................................
IV.
1. Nazwa zadania ...................................................................................................................................
2. Nazwa i adres Zamawiającego, na rzecz którego dokumentacja projektowa była
wykonywana:.........................................................................................................................
3. Wartość opracowania:...........................................................
V.
1. Nazwa zadania ...................................................................................................................................
2. Nazwa i adres Zamawiającego, na rzecz którego dokumentacja projektowa była
wykonywana:.........................................................................................................................
3. Wartość opracowania:...........................................................

VI.
1. Nazwa zadania ...................................................................................................................................
2. Nazwa i adres Zamawiającego, na rzecz którego dokumentacja projektowa była
wykonywana:.........................................................................................................................
3. Wartość opracowania:...........................................................
Zamawiający wymaga, aby na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu oraz do przyznania punktów w kryterium "doświadczenie zawodowe" projektanta branży drogowej  Wykonawca wskazał w formularzu WYKAZ OSÓB ZAŁĄCZNIK NR 7 tę samą osobę, która będzie pełnić funkcję projektanta branży drogowej w niniejszym zadaniu.

Akceptuję(emy) termin wykonania zamówienia określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej niniejszego postępowania.


Oświadczam(y), że:

 • załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 5, został przeze mnie (przez nas) zaakceptowany i zobowiązuję(emy) się w przypadku wyboru mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
 • uważam(y) się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert;

Podwykonawcy

 • Zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:

Nazwa firmy podwykonawcy Opis części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcy
 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe oświadczenia:

 • zapoznałem(liśmy) się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i jej załącznikami dotyczącymi niniejszego postępowania i nie wnoszę(simy) do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem(liśmy) wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty;
 • oświadczam(y), że jestem(śmy) małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy

  z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców ..................................................
                                                                                                                                       (należy wpisać TAK lub NIE)
 • oświadczam(y), że nie uczestniczę(ymy) w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego zamówienia jako wykonawca;
 • oświadczam(y), że wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem(liśmy) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
Integralną część oferty stanowią:
 1. ................................................................................................
   
 2. ................................................................................................
   
 3. ................................................................................................
   
 4. ................................................................................................
   
 5. ................................................................................................
   
 6. ................................................................................................

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca nie składa oświadczenia o tej treści (należy usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

 

 

 

__________________________
miejscowość, data

____________________________
imię i nazwisko  
_______________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej