Gliwice, 26-03-2019 r.
Oznaczenie sprawy: ZDM.26.10.2019
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  PONIŻEJ 221 000 euro
 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: "Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa w Gliwicach".
 
1. Zamawiający - nazwa i adres

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice
e-mail: pendzialek_p@zdm.gliwice.eu
tel. +48 32/300-86-35
fax +48 32/300-86-99
 
2. Tryb udzielenia zamówienia

1) przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp".
 
3. Opis przedmiotu zamówienia

1) przedmiotem zamówienia są usługi.
2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
kod CPV: 71.32.20.00-1 - nazwa: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

3) opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.:
„Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa w Gliwicach”.
I. Zakres przedsięwzięcia objętego projektowaniem:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Zwycięstwa na odcinku od Rynku do skrzyżowania z ul. Dubois na potrzeby zgłoszenia robót budowlanych. Z uwagi na duże nagromadzenie infrastruktury technicznej dokumentacja winna być wykonana w standardzie, jak w przypadku pozwolenia na budowę. Podstawą wyjściową do opracowania dokumentacji jest koncepcja sporządzona przez firmę PROjARCH Damian Kałdonek we wskazanym przez Zamawiającego wariancie. Wskazany wariant stanowi kierunek sporządzania dokumentacji projektowej. Zamawiający pozostaje otwarty na zmiany w przypadku przedstawienia propozycji mającej wpływ na bardziej racjonalne zagospodarowanie przestrzeni pasa drogowego na wskazanym odcinku.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej powinno zawierać:
a. Projekt budowlany wielobranżowy na potrzeby zgłoszenia robót budowlanych. Uwaga: Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt pozyska aktualną mapę do celów projektowych i w razie potrzeby dokona jej kolejnej aktualizacji; (opinie, protokół Narady Koordynacyjnej, inne uzgodnienia niezbędne do realizacji zadania, itp.). Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wypełniony wniosek zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami, celem podpisania i złożenia w Wydziale Architektury i Budownictwa.
b. Projekt wykonawczy wraz z informacją BIOZ.
c. Branżowe projekty wykonawcze, w tym przebudowy i zabezpieczenia urządzeń obcych, kolidujących z realizacją zadania (drogowy, odwodnienia, przebudowy i zabezpieczenia sieci: wodociągowej, gazowej, przebudowy istniejących kabli energetycznych, sieci teletechnicznych w tym kanału na potrzeby ZDM), sporządzone w oparciu o warunki techniczne wydane przez właściwych gestorów sieci. W ramach zadania Wykonawca, z uwagi na ilość powtarzającego się uzbrojenia, dokona uporządkowania sieci polegającego na ich pogrupowaniu w kanały technologiczne (energetyczne, teletechniczne), na potrzeby uwolnienia miejsca w pasie drogowym.
d. Projekt przebudowy istniejącego oświetlenia ulicznego – w ramach tego projektu Zamawiający dopuszcza jedynie drobne korekty związane ze zmianą lokalizacji niektórych punków świetlnych, mogących kolidować z geometrią skrzyżowań lub dla innych, uzasadnionych przypadków. Projekt iluminacji/nowego oświetlenia ulicznego na potrzeby wyeksponowania historycznych walorów ulicy.
e. Projekt architektury krajobrazu obejmujący:
e.1. Projekt zagospodarowania zielenią wraz z metodami jej utrzymania.
e.2. Projekt małej architektury – uwzględniający zastosowanie elementów mobilnych
oraz taki dobór elementów, by mogły one znaleźć zastosowanie jako elementy
powtarzalne kawiarenek przed lokalami w pasie drogowym.
f. Wstępne założenia do projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót, które powinny zawierać rysunki koncepcyjne wraz z przedstawieniem ewentualnych objazdów.
g. Projekt stałej organizacji ruchu oraz projekt przebudowy istniejącej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Zwycięstwa/Wyszyńskiego, obejmujący także część programowo-ruchową, elektryczną i koordynacyjną, uwzględniające zmiany w istniejącej organizacji ruchu oraz wpływ funkcjonowania pojazdu alternatywnego na projektowaną organizację ruchu (zatwierdzony przez zarządzającego ruchem, uprzednio pozytywnie zaopiniowany przez zarządcę drogi, organizatora publicznego transportu zbiorowego – Zarząd Transportu Metropolitalnego oraz Policję). Projekt jw. winien również obejmować organizację ruchu
na drogach bocznych ulicy Zwycięstwa (co najmniej na odcinku 50 m, a w przypadku ulicy Wyszyńskiego co najmniej na odcinku 100 m).
h. projekt kanalizacji teletechnicznej (kanału technologicznego) na potrzeby ZDM i Śląskiej Sieci Metropolitalnej,
i. 3 propozycje pojazdu alternatywnego (nieszynowego) mogącego kursować wahadłowo na odcinku od dworca PKP do Placu Inwalidów Wojennych.
j. 3 różne propozycje wprowadzenia elementów, rozwiązań uspokojenia ruchu drogowego
w ciągu ul. Zwycięstwa.
k. Dwa warianty rozwiązań funkcjonowania wyodrębnionego z jezdni pasa ruchu przeznaczonego dla pojazdu alternatywnego – propozycje rozwiązań dotyczą okresu poprzedzającego uruchomienie pojazdu alternatywnego jako pojazdu perspektywicznego oraz wykonania rozwiązania docelowego.
l. Wykonawca na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej będzie miał za zadanie przygotować wizualizację zagospodarowania ul. Zwycięstwa w formie animacji 3D, jako filmu możliwego do odtworzenia za pomocą dostępnych programów do pobrania bezpłatnie. Ponadto wizualizacja powinna dawać możliwość zatrzymania się na dowolnym jej elemencie i wykonania jego wydruku, bądź sporządzić taki wydruk z różnych perspektyw.
m. Należy ponownie przeanalizować zasadność założeń koncepcyjnych w zakresie przyjętych rozwiązań organizacji ruchu dla skrzyżowania ulic: Zwycięstwa/Wyszyńskiego (dotyczy
w szczególności struktury kierunkowej na wlotach skrzyżowania oraz liczby pasów ruchu) oraz w zakresie lokalizacji i liczby przystanków autobusowych.
n. Należy zaproponować 3 różne warianty rozwiązań organizacji ruchu dla zapewnienia optymalnej obsługi pojazdów dostawy na czas załadunku/rozładunku towarów.
o. Zatwierdzenie przez Zamawiającego przedstawionych rozwiązań projektowych.
p. Przedmiary robót z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót, z rozdziałem na etapy i branże, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 365 oraz tabele elementów rozliczeniowych TER.
q. Kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego tj. Dz.U. 2004 Nr 130, poz. 1389 z rozdziałem na etapy i branże.
Uwaga: przed przystąpieniem do sporządzenia kosztorysu należy uzyskać od Zamawiającego założenia (dane wyjściowe) do kosztorysowania,
r. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dostosowane do specyfiki opracowania,
s. Harmonogram rzeczowo-finansowy.
t. Uwzględnienie i powiązanie z innymi opracowaniami:
i. koncepcją Rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie Miasta Gliwice,
ii. opracowywaną dokumentacją projektową dla zadania pn.: Brama Zachodnia Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach (Inwestor: Miasto Gliwice, Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Gliwicach),
iii. projektem pn.: „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II” w zakresie usytuowania tablic świetlnych (system identyfikacji miejsc postojowych) w ciągu ul. Zwycięstwa.
II. Wymagania formalno-prawne dla dokumentacji technicznej, stanowiącej przedmiot zamówienia:
1. Dokumentacja powinna spełniać wymogi określone przepisami:
a. Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202);
b. Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2068);
c. Ustawy Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1990);
d. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.124);
e. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2000 Nr 63, poz. 735);
f. Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. nr 170 poz. 1393 z późn. zm.);
g. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. poz. 220 poz. 2181).
h. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. z dnia 20 lipca 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 1614).
i. Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (tj. z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 799).
2. posiadać wszystkie wymagane uzgodnienia, opinie, decyzje i inne wymagane przepisami, a wynikające ze specyfiki opracowania.
1) zawierać rozwiązania budowlane, które będą zgodne z obowiązującymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać obiekty objęte przedmiotem zamówienia oraz obowiązującymi przepisami i normami, a w szczególności:
a) racjonalne rozwiązania lokalizacji i efektywne zagospodarowanie przestrzeni przeznaczonej pod inwestycję,
b) „Ideą projektowania uniwersalnego”, której jednym z głównych celów jest promowanie równości i zapewnienie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym osobom z obniżoną funkcjonalnością poprzez usuwanie istniejących barier i zapobieganie powstawaniu nowych. Szczegółowy opis idei na stronie http://www.niepelnosprawni.gov.pl/dostepnosc-projektowanie-uniwer.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do narzucenia podziału zleconej dokumentacji projektowej na części, w celu umożliwienia na jej podstawie etapowej realizacji robót budowlanych.
III. Forma i ilość kompletów dokumentacji.
Jednostka projektowa zobowiązana będzie do przygotowania i przekazania Zamawiającemu:
1. 5 kompletów projektu budowlanego osobno dla każdej branży (nie licząc egzemplarzy zatrzymanych przez jednostki uzgadniające),
2. 5 kompletów projektu wykonawczego (nie licząc egzemplarzy zatrzymanych przez jednostki uzgadniające), 2 komplety specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - wykonanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129,
3. 2 komplety kosztorysów inwestorskich (osobno dla każdej branży) – uprzednio sprawdzonych i zaakceptowanych przez Zamawiającego - wykonanych zgodnie pkt. I ust. 2m,
4. 2 egz. przedmiarów w układzie tabeli elementów rozliczeniowych TER,
5. 2 egz. całości dokumentacji projektowej w postaci elektronicznej na CD/1 kpl. w formie pliku pdf oraz pliki edytowalne w swoich formatach (programy graficzne - dwg lub dgn, Word, Excel), łącznie z podkładami mapowymi) zawierające: projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary (w formacie EXCEL).
6. W przypadku podziału zadania na uzgodnione z Zamawiającym etapy dokumentacja winna być przygotowania w częściach odpowiadających zakresom tych etapów.
IV. Wymagania inne.
1. Jednostka Projektowa sporządzi komplet wymaganych załączników do wniosku o zgłoszenie robót budowlanych oraz przygotuje projekt takiego wniosku. Do organu właściwego do przyjęcia wniosku z podpisanym wnioskiem wystąpi Zamawiający
2. Jednostka Projektowa zobligowana jest na polecenie Zamawiającego skompletować niezbędne materiały, które spełniać będą kryteria załączników do wniosków o pozwolenie na budowę, w przypadku, gdyby dla pewnych zadań wchodzących w zakres zamówienia przejęty zostałby inny tryb realizacji niż zgłoszenie robót budowlanych.
3. Jednostka Projektowa zobowiązuje się do przedstawienia harmonogramu prac projektowych oraz do cyklicznego informowania Zamawiającego (w formie papierowej lub elektronicznej) o bieżącym postępie robót, w tym także o etapach prowadzonych postępowań formalno-prawnych (sprawozdawczość miesięczna), udziału w spotkaniach na każde wezwanie Zamawiającego wraz z prezentacją wybranych aspektów projektu.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia weryfikacji projektowanych rozwiązań niezależnej jednostce projektowej. W tym celu, na żądanie Zamawiającego, przekazane zostaną dodatkowe egzemplarze dokumentacji projektowej lub jej części w niezbędnej ilości.
5. Jednostka Projektowa winna zadeklarować pełnienie funkcji nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót budowlanych i w ofercie podać koszt takiej usługi, która zostanie zsumowana z pozostałymi elementami cenotwórczymi dla zamówienia, a wartość łączna stanowić będzie kwotę do porównania ofert.
V. Uwagi.
1. Koszt wszelkich materiałów, podkładów mapowych, aktualizacji, innych prac pomocniczych uznanych przez wykonawców za niezbędne, uzgodnień obligatoryjnych, innych opłat należy ująć w oferowanej kwocie ryczałtowej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku braku konieczności wykonywania czynności lub przedmiotu, opisanych w zakresie przedmiotu zamówienia.
2. W przypadku konieczności wykonania dwukrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich, Wykonawca będzie zobowiązany do ich zaktualizowania na wezwanie Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w umowie (koszt aktualizacji kosztorysów należy uwzględnić w cenie ryczałtowej zamówienia).
3. Dokumentacja powinna być zgodna z przepisami prawnymi obowiązującymi na dzień wystąpienia z wnioskiem zgłoszenia robót.
4. Zamawiający wymaga, aby dokumentacja została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
5. Wykonawca zobowiązany jest do śledzenia ewentualnych zmian w przepisach prawnych, w oparciu o które zamówienie jest realizowane oraz nowowprowadzanych aktów prawnych lub normatywów i stosowania ich na bieżąco.

 

Załączniki do OPZ:
1. Koncepcja w wariancie wybranym przez Zamawiającego,
2. Analiza ruchu drogowego,
 

 
4. Oferty częściowe

1) zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,
 
5. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy pzp

1) zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy pzp,

6. Oferty wariantowe

1) zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych,

7. Termin wykonania zamówienia i forma wynagrodzenia

1) termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy,
2) obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

8. Warunki udziału w postępowaniu

1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

 
2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

3. Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunku:
1) O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 3 usługi polegające na wykonaniu projektów budowlano-wykonawczych budowy, przebudowy lub rozbudowy dróg, każde wraz z budową, przebudową, lub rozbudową sygnalizacji świetlnej oraz o wartości opracowania min. 80 000,00 zł brutto każde.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie ww.warunek musi spełniać w całości przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.

2) O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują bądź będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej:
a) jednym projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, posiadającym doświadczenie w wykonaniu co najmniej 3 projektów budowy, przebudowy lub rozbudowy dróg o wartości min. 80 000,00 zł brutto każde.
b) jednym projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.
c)jednym projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych.
d)jednym projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci telekomunikacyjnych.
Wskazane powyżej uprawnienia muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j.Dz.U.z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie uprzednio obowiązujących
przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach.
Warunek w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniana łącznie dla wszystkich podmiotów.

 

4. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

9. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.5
 
1) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy pzp,
2) Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
a) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp
 
10. Dokumenty lub oświadczenia, składane w toku postępowania o zamówienie publiczne


1) Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji:

 • oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ,

  Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji zamieszcza informacje o tych podmiotach w powyższym oświadczeniu.

  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

2) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp:

 • odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

  Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej.


  Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie,

  3) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp:

 • wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
 • wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SIWZ,

  4) Inne dokumenty niewymienione w pkt. 1,2,3:

  • wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
  • wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej:
   a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu.
   b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
   c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
   d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą,
  • wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. 1, 2, 3.
11. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów 
 
1) komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywać się będzie: za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123),
2) składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem:
"Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania pod nazwą:
 Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: "Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa w Gliwicach"."
3) zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w niniejszej SIWZ.

12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

1) osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest:
 • Pani Wiesława Kruczek - Zarząd Dróg Miejskich, 
  tel. +48 32/32 300-86-35, fax +48 32/300-86-99, pok. 113, piętro 1
  godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30,
2) w razie nieobecności osoby, o której mowa w pkt 1) osobą uprawnioną będzie:
 • Pani Joanna Cetnarska-Słowik - Zarząd Dróg Miejskich, 
  tel. +48 32/32 300-86-21, fax +48 32/300-86-99, pok. 120, piętro 1
  godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30,
13. Wymagania dotyczące wadium

1) zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 
14. Termin związania ofertą

1) termin związania ofertą wynosi 30 dni.

15. Opis sposobu przygotowania oferty

1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty,
2) wraz z ofertą należy złożyć:

a) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo,
3) wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiazku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku,
4) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców,
5) oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty lub oświadczenia obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski,
6) wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
7) pełnomocnictwa, o których mowa w niniejszej SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,
8) dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w niniejszej SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem,
9) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
10) jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając określoną informację jako tajemnicę przedsiębiorstwa musi wykazać, że:
 • informacja ta ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,
 • nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
 • podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności,
11) dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z oświadczeniem o tajemnicy przedsiębiorstwa o treści ZAŁĄCZNIKA NR 9 do SIWZ, należy umieścić w osobnej, wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie i oznaczyć klauzulą „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp,
12) wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi wyłącznie wykonawca,
13) od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją,

14) oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z  jej treścią przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem:

"Oferta w postępowaniu pod nazwą: 
Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: "Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa w Gliwicach".

Nie otwierać przed 15-04-2019 r. godz. 10:15 "


16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1) oferty należy złożyć do dnia 15-04-2019 r. do godz. 10:00  Miejsce składania: Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31, 41-121 Gliwice - pok. 14 (BOI- parter); w przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego,
2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15-04-2019 r. o godz. 10:15  . Miejsce otwarcia: Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31, 41-121 Gliwice - pok. 100 (sala konferencyjna).
 
17. Opis sposobu obliczania ceny
 
1) oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty - ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ,
2) cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszej specyfikacji,
3) cena określona przez wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp,

4) jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.


 
 
18. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

1) rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN.

 
19. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
 
1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
kryteria:
nazwa
waga (znaczenie)%
sposób liczenia wg wzoru
cena  Wa=60,00
Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
doświadczenie zawodowe projektanta branży drogowej Wb=40,00 Db=((Lp/6)xWb)x100 pkt
gdzie:
Cmin - najniższa cena
Cof - cena badanej oferty
Ca - liczba punktów w kryterium
Wa - waga w ocenianym kryterium
Db - liczba punktów w kryterium doświadczenie zawodowe projektanta
Lp - liczba opracowanych projektów jak w opisie poniżej
Kryterium - Doświadczenie zawodowe projektanta branży drogowej
Wskazany projektant winien wykazać się opracowaniem co najmniej 3 projektów
budowy/przebudowy/rozbudowy drogi o wartości opracowania min. 80 000,00 zł brutto
każde. Większa ilość takich projektów, do 6-ciu włącznie będzie dodatkowo punktowana, zgodnie z przedstawionym powyżej algorytmem. Każdy następny projekt powyżej 6-ciu nie będzie brany pod uwagę.
2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium,
3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,
4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
5) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium/kryteria wyboru.
 
UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza"
2) Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy pzp: TAK.

 
20. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1) z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy - ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ,
2) podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy pzp,
3) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani będą do złożenia w siedzibie zamawiającego - nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie,
4) w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru,
5) wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedłoży oryginał dokumentu potwierdzającego jego siedzibę podatkową, tzw. certyfikat rezydencji,

21. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 
1) zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy .
 
22. Istotne postanowienia umowy

1) istotne postanowienia umowy zawiera  załączony do specyfikacji wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ.

 
23. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy

1) zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami:
1)W zakresie terminu wykonania umowy z następujących powodów:
a)wystąpienia konieczności wykonania prac uzupełniających lub dodatkowych niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy zamówienia, a niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy o czas niezbędny na wykonanie tych prac,
b)z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Jednostki Projektowej wynikających z działania lub zaniechania organów administracji publicznej lub działań osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację prac o czas wystąpienia tych przyczyn,
c)zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego
w szczególności wstrzymanie prac przez Zamawiającego - o czas na jaki wstrzymano prace.
2)W zakresie zmiany osób wymienionych w § 9 umowy:
a)z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Jednostki Projektowej
3)W zakresie zmiany wynagrodzenia - zmiana zgodnie z § 4 ust. 6 umowy.

 
24. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1) w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące  odwołania i skargi zgodnie z działem VI ustawy pzp.
 
 
25. Informacja dotycząca ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31 44-121 Gliwice .
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@zdm.gliwice.eu/tel. 32 300 86 32..
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: "Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa w Gliwicach". numer sprawy: ZDM.26.10.2019 prowadzonym w trybie: przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą Pzp".
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;  
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 

 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 

 

26. Załączniki do specyfikacji

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz oferty,
2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - oświadczenie składane na wezwanie zamawiającego,
4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - oświadczenie o grupie kapitałowej,
5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - wzór umowy,
6) ZAŁĄCZNIK NR 6 - wykaz  usług,
7) ZAŁĄCZNIK NR 7 - wykaz osób,
8) ZAŁĄCZNIK NR 8 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego,
9) ZAŁĄCZNIK NR 9 - oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa,
10) Załącznik nr 10 - załączniki do OPZ (Koncepcja, analiza ruchu drogowego)
11) Załącznik nr 11 - wzór harmonogramu - Załącznik nr 3 do umowy
 
Dyrektor Jednostki
 
01-04-2019 r.  Anna Gilner 
.............................................................
(data i podpis osoby upoważnionej)