Oznaczenie sprawy: ZDM.26.1.2017.PP
 
Zarząd Dróg Miejskich
INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice w latach 2017 i 2018.

Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice.

Tekst, który należy zmienić

W ogłoszeniu jest:

Termin składania ofert do dnia 16-03-2017 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert odbędzie sie w siedzibie zamawiającego - Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31, 41-121 Gliwice - pok. 100 (sala konferencyjna) w dniu 16-03-2017 r. o godz. 10:15.

W ogłoszeniu powinno być:

Termin składania ofert do dnia 20-03-2017 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert odbędzie sie w siedzibie zamawiającego - Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31, 41-121 Gliwice - pok. 100 (sala konferencyjna) w dniu 20-03-2017 r. o godz. 10:15.

 

 

Główny Specjalista
 
03-03-2017 r.  Paweł Pendziałek
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
03-03-2017 r.  Anna Gilner
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń od dnia ............................ do dnia ...............................   
 
__________________________________
podpis osoby odpowiedzialnej za zamieszczenie ogłoszenia