Zarząd Dróg Miejskich  
 
 
ZDM.26.1.2017.PP Gliwice,  03-03-2017 r.
  nr kor. ZDM.10795.2017

 
Dotyczy: Bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice w latach 2017 i 2018.

 
Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 
     Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pózn. zm.), w imieniu zamawiającego informuję, że przedłuża się termin składania ofert do dnia 20-03-2017 r. do godz. 10:00.
     Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20-03-2017 r. o godz. 10:15 w Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice - pok. 100 (sala konferencyjna)
 
  Z poważaniem

Anna Gilner

Dyrektor ZDM Gliwice
Kopia aa.
 
Zarząd Dróg Miejskich
ul. Płowiecka 31
44-121 Gliwice


tel. +48 32 300-86-35
fax +48 32 300-86-99
pendzialek_p@zdm.gliwice.eu