Zarząd Dróg Miejskich  
 
 
ZDM.26.1.2017.PP Gliwice,  03-03-2017 r.
nr kor.

 
Dotyczy: Bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice w latach 2017 i 2018.


Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:
W części nr 10 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”) dotyczącej Podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5, jako podstawę wykluczenia Zamawiający wskazuje art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. Natomiast w części 11 pkt 2) SIWZ, wymieniając dokumenty składane przez Wykonawcę na wezwanie, Zamawiający wymienia m.in. oświadczenie w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP, oświadczenie w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy PZP oraz oświadczenie w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PZP.
W związku z powyższym wnoszę o usunięcie w części 11 pkt 2) SIWZ wymaganych oświadczeń w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6, art. 24 ust. 5 pkt 7 oraz art. 24 ust. 5 pkt 8.
Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla z SIWZ następujące pozycje:

W części 11 pkt 2) tiret 2, 6, 8 i 9 co znalazło odzwierciedlenie w ZMODYFIKOWANYM SIWZ.

Pytanie nr 2:
W związku z przystąpieniem do przetargu nieograniczonego przez naszą firmę w dniu 16.03.2017 r. zwracamy się z prośbą o informację czy możemy zobaczyć przedmiot zamówienia tj. zadanie nr 2.
Odpowiedź:
Tak Wykonawca w każdej chwili może się zapoznać z przedmiotem zamówienia.
Zgodnie z załącznikiem NR 11 do SIWZ Zadanie NR2 obejmuje utrzymanie zieleni przy Drogowej Trasie Średnicowej - na terenie miasta Gliwice od granicy z miastem Zabrze do ul. Portowej.

 
  Z poważaniem

Anna Gilner

Dyrektor ZDM Gliwice
Kopia aa.
 
Zarząd Dróg Miejskich
ul. Płowiecka 31
44-121 Gliwice
 
tel. +48 32 300-86-35
fax +48 32 300-86-99
pendzialek_p@zdm.gliwice.eu