Oznaczenie sprawy: ZDM.26.1.2017
nr kor.:
Zarząd Dróg Miejskich
OGŁASZA

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice w latach 2017 i 2018.

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach

ul. Płowiecka 31

Gliwice 44-121 Polska

Osoba do kontaktów: Pokój 113.

Tel.: +48 323008634

E-mail: pendzialek_p@zdm.gliwice.eu

Faks: +48 323008699

Kod NUTS: PL229
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdm.gliwice.pl
I.2)
Wspólne zamówienie
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://zdm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/zamowienia_publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice w latach 2017 i 2018.
Numer referencyjny: ZDM.26.1.2017
II.1.2)
Główny kod CPV
77310000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zieleni w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice.
I.Koszenie, grabienie i wywóz skoszonej trawy.
II. Grabienie i wywóz liści wiosną.
III. Grabienie i wywóz liści jesienią.
IV. Pielęgnacja żywopłotów.
V.Pielęgnacja krzewów w skupinach.
VI.Usuwanie odrostów przy drzewach.
VII.Zabiegi agrotechniczne.
Przedmiot zamówienia określony w pkt.3.3.1 podzielny jest na 7 zadań tj.:
1) Zadanie nr 1 - KSSE, DK-88, rowy odwadniające,( wg. wykazu ulic).
2) Zadanie nr 2 - Drogowa Trasa Średnicowa (od ul. Portowej do granicy Gliwic z miastem Zabrze).
3) Zadanie nr 3- Szobiszowice, Zatorze (wg wykazu ulic).
4) Zadanie nr 4- Kopernik, Łabędy (wg wykazu ulic).
5) Zadanie nr 5- Akademicka, Sośnica (wg. wykazu ulic).
6) Zadanie nr 6 - Sikornik, Centrum ( wg wykazu ulic).
7) Zadanie nr 7- Zabiegi agrotechniczne.
Wykonawcy mogą składać oferty częściowe na wybrane przez siebie max. 2 zad. W przypadku złożenia ofertyna więcej niż 2 zadania oferta zostanie odrzucona.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 843 905.78 EUR
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 2
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
KSSE, DK-88, rowy odwadniające.
Część nr: 1
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
77314100
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4)
Opis zamówienia:
Koszenie 800.000 m2 przewidywane 8 x na 2 lata.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 640 000.00 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 17/04/2017
Koniec: 10/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zadanie nr 2 - Drogowa Trasa Średnicowa (od ul. Portowej do granicy Gliwic z miastem Zabrze)
Część nr: 2
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
77314100
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229
II.2.4)
Opis zamówienia:
a) koszenie 610.000 m2 w tym 450.000 m2 teren płaski i 160.000 m2 skarpy 8 x na 2lata
b) ręczne usuwanie dużych chwastów 10 000 m2 przewidywane 2 x na 2 lata.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 781 333.00 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 17/04/2017
Koniec: 10/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zadanie nr 3- Szobiszowice, Zatorze.
Część nr: 3
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
77314100
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229
II.2.4)
Opis zamówienia:
a) koszenie 150.000 m2 przewidywane 8 x na 2 lata
b) grabienie wiosną 140.000 m2 przewidywane 2 x na 2 lata
c) grabienie jesienią 280.000 m2 przewidywane 4 x na 2 lata
d) cięcie żywopłotów 30.000 m2 przewidywane 6 x na 2 lata
e) pielęgnacja w skupinach 1.500 m2 przewidywane 6 x na 2 lata
f) usuwanie odrostów 3.000 szt. przewidywane 2 x 2 lata
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 346 111.00 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 17/04/2017
Koniec: 10/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zadanie nr 4 - Kopernik, Łabędy.
Część nr: 4
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
77314100
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
Kod NUTS: PL229
II.2.4)
Opis zamówienia:
a) koszenie 250.000 m2 przewidywane 8 x na 2 lata
b) grabienie wiosną 220.000 m2 przewidywane 2 x na 2 lata
c) grabienie jesienią 440.000 m2 przewidywane 4 x na 2 lata
d) cięcie żywopłotów 20.000 m2 przewidywane 6 x na 2 lata
e) pielęgnacja w skupinach 3.000 m2 przewidywane 6 x na 2 lata
f)usuwanie odrostów 2.400 szt. przewidywane 2 x na 2 lata
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 498 444.00 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 17/04/2017
Koniec: 10/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zadanie nr 5 - Akademicka, Sośnica.
Część nr: 5
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
77314100
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229
II.2.4)
Opis zamówienia:
a) koszenie 250.000 m2 przewidywane 8 x na 2 lata
b) grabienie wiosną 250.000 m2 przewidywane 2 x na 2 lata
c) grabienie jesienią 500.000 m2 przewidywane 4 x na 2 lata
d) cięcie żywopłotów 40.000 m2 przewidywane 6 x na 2 lata
e) pielęgnacja w skupinach 30.000 m2 przewidywane 6 x na2 lata
f) usuwanie odrostów 3.600 szt. przewidywane 2 x 2 lata
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 625 778.00 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 17/04/2017
Koniec: 10/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zadanie nr 6 - Sikornik, Centrum.
Część nr: 6
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
77314100
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229
II.2.4)
Opis zamówienia:
a) koszenie 250.000 m2 przewidywane 8 x na 2 lata
b) grabienie wiosną 220.000 m2 przewidywane 2x na 2 lata
c) grabienie jesienią 440.000 m2 przewidywane 4x na 2 lata
d) cięcie żywopłotów 40.000 m2 przewidywane 6x na 2 lata
e) pielęgnacja w skupinach 10.000 m2 przewidywane 6 x na 2 lata
f) usuwanie odrostów 3.000 szt. przewidywane 2 x na 2 lata
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 553 778.00 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 17/04/2017
Koniec: 10/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zadanie nr 7 - Zabiegi agrotechniczne.
Część nr: 7
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
77314100
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229
II.2.4)
Opis zamówienia:
a) zakładanie trawników 20 000 m2 wg wskazania 1x na 2 lata
b) oprysk herbicydami, nawożenie 40 000 m2 wg wskazania 1x na 2 lata
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 77 778.00 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 17/04/2017
Koniec: 10/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający zezwolenie na transport odpadów o kodzie 20.02.01.
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z sumą gwarancyjną na kwotę min. 80 000 zł. dla każdego zadania.
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wiedza i doświadczenie.
Wykonawca musi wykazać, że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,minimum 1 usługę polegającą na utrzymaniu zieleni o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto w skali jednego roku - dla każdego zadania.
W przypadku zaoferowania do wykonania dwóch zadań wykonawca musi wykazać, że wykonał 2 usługi o wartości minimum 80 000, 00 zł brutto każda bądź jedną usługę o wartości minimum 160 000, 00 zł brutto.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokumenty dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia nie będą rozpatrywane łącznie, tzn musi go spełniać w całości przynajmniej jeden z członków konsorcjum.
2. Potencjał techniczny.
Wykonawca musi dysponować niżej wymienionymi pełnosprawnymi narzędziami i urządzeniami:
Dla zadania nr 1 i 2:
Ciągnik z kosiarką o wysięgu min 4m - 3 szt. dla każdego zadania,
Ciągnik z kosiarką przystosowaną do koszenia skarp o nachyleniu 1/1 - 3 szt. dla każdego zadania,
Przyczepa sygnalizacyjna do zabezpieczenia prac na drodze - 1 szt. dla każdego zadania
Kosiarka ręczna spalinowa - 6 szt. dla każdego zadania
Środki transportu o ładowności 0,7 T - 5 T - 2 szt. dla każdego zadania
Dmuchawy 3 szt dla każdego zadania
Dla zadania nr 3 do 6:
Kosiarki mechaniczne 6 szt. - w tym 2 szt. o szer. roboczej powyżej 80 cm dla każdego zadania,
Podkaszarki -10 szt. dla każdego zadania
Dmuchawy 4 szt. dla każdego zadania
Środki transportu o ładowności 0,7 T - 5 T- 3 szt. dla każdego zadania
Dla zadania nr 7:
-glebogryzarka
środki transportu o ładowności 0,7 T- 5 T- 1 szt.
3. osoby zdolne do wykonania zadania.
Dla zadania nr 1 i 2,
Min. 8 pracowników w tym 2 kierowców dla każdego zadania,
Dla zadania od nr 3 do 6:
Min. 10 pracowników w tym 3 kierowców dla każdego zadania,
Min. 2 osoby o wykształceniu min. zawodowym ogrodniczym lub rolniczym lub z ukończonymi kursamizawodowymi - dla każdego zadania
Dla zadania nr 7:
Min. 3 pracowników w tym 1 kierowca,
Min. 1 osoba o wykształceniu min. zawodowym ogrodniczym lub rolniczym lub z ukończonymi kursamizawodowymi,
W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunki dotyczące potencjału technicznego i osób zdolnychdo wykonania zamówienia będą rozpatrywane łącznie.
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Zgodnie ze wzorem umowy i dokumentami zamówienia.
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
9 / 10
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/03/2017

Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/05/2017
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 16/03/2017
Czas lokalny: 10:15

Miejsce:
Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31, 41-121 Gliwice - pok. 100 (sala konferencyjna).
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17AWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.;
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należy tej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17AWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/02/2017

 
Główny Specjalista
 
08-02-2017 r.  Paweł Pendziałek
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
08-02-2017 r.  Anna Gilner
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej