ZAŁĄCZNIK NR 8
Oznaczenie sprawy: ZDM.26.1.2017

 

______________________________________________________________
nazwa (firma) wykonawcy

______________________________________________________________


______________________________________________________________
adres wykonawcy

 
WYKAZ OSÓB
 
dotyczy postępowania:
Bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice w latach 2017 i 2018. 
 
Wykaz osób wymagany jest w celu potwierdzenia warunku określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Należy wypełnić tylko dla zaproponowanych do wykonania zadań. Pozostałe pozycje należy wykreślić.

Lp.
Ilość pracowników
 Opis posiadanych uprawnień, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
Zakres wykonywanych czynności w zamówieniu

Dostępność
(należy wpisać podstawę do dysponowania osobą np. pracownik firmy, pracownik podwykonawcy)

Zadanie nr 1

Liczba osób

....................

Liczba kierowców

....................

     
Zadanie nr 2

Liczba osób

....................

Liczba kierowców

....................

     
Zadanie nr 3

Liczba osób

....................

Liczba kierowców

....................

Liczba osób z wykształceniem branżowym

..........................

     
Zadanie nr4

Liczba osób

....................

Liczba kierowców

....................
Liczba osób z wykształceniem branżowym

..........................

     
Zadanie nr 5

Liczba osób

....................

Liczba kierowców

....................
Liczba osób z wykształceniem branżowym

..........................

     
Zadanie nr 6

Liczba osób

....................

Liczba kierowców

....................
Liczba osób z wykształceniem branżowym

..........................

     
Zadanie nr 7

Liczba osób

....................

Liczba kierowców

....................
Liczba osób z wykształceniem branżowym

..........................

     

 
 

 

_____________________
data i miejscowość

______________________
imię i nazwisko  


_____________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej