ZAŁĄCZNIK NR   1
Oznaczenie sprawy: ZDM.26.1.2017 
 

______________________________________________________________
(nazwa albo imię i nazwisko wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie)

______________________________________________________________


______________________________________________________________
(siedziba albo adres prowadzenia działalności)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(tel./faks, e-mail)

 OFERTA

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
 Bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice w latach 2017 i 2018.

Oferty częściowe można składać na max. 2 zadania. W przypadku złożenia oferty na więcej niż 2 zadania oferta zostanie odrzucona.

Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

ZADANIE NR 1-KSSE,DK-88, rowy odwadniąjące
  CENA NETTO /PLN/ WARTOŚĆ VAT /PLN/ CENA BRUTTO /PLN/

ŁĄCZNIE

   

 

(cena brutto słownie:...............................................................................................................................pln) zgodnie z załączonym formularzem cenowym.

ZADANIE NR 2 -Drogowa Trasa Średnicowa
  CENA NETTO /PLN/ WARTOŚĆ VAT /PLN/ CENA BRUTTO /PLN/

ŁĄCZNIE

   

 

(cena brutto słownie:...............................................................................................................................pln) zgodnie z załączonym formularzem cenowym.

ZADANIE NR 3 -Szobiszowice, Zatorze
  CENA NETTO /PLN/ WARTOŚĆ VAT /PLN/ CENA BRUTTO /PLN/

ŁĄCZNIE

   

 

(cena brutto słownie:...............................................................................................................................pln) zgodnie z załączonym formularzem cenowym.

ZADANIE NR 4 -Kopernik, Łabędy
  CENA NETTO /PLN/ WARTOŚĆ VAT /PLN/ CENA BRUTTO /PLN/
ŁĄCZNIE      

(cena brutto słownie:...............................................................................................................................pln) zgodnie z załączonym formularzem cenowym.

 

 

 

 

ZADANIE NR 5 - Akademicka, Sośnica
  CENA NETTO /PLN/ WARTOŚĆ VAT /PLN/ CENA BRUTTO /PLN/
ŁĄCZNIE      

(cena brutto słownie:...............................................................................................................................pln) zgodnie z załączonym formularzem cenowym.

ZADANIE NR 6 - Sikornik, Centrum
  CENA NETTO /PLN/ WARTOŚĆ VAT /PLN/ CENA BRUTTO /PLN/
ŁĄCZNIE      

(cena brutto słownie:...............................................................................................................................pln) zgodnie z załączonym formularzem cenowym.

ZADANIE NR 7 - Zabiegi agrotechniczne
  CENA NETTO /PLN/ WARTOŚĆ VAT /PLN/ CENA BRUTTO /PLN/
ŁĄCZNIE      

(cena brutto słownie:...............................................................................................................................pln)

zgodnie z załączonym formularzem cenowym.

Akceptuję(emy) termin wykonania zamówienia określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej niniejszego postępowania.

Oświadczam(y), że:

 • załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 4, został przeze mnie (przez nas) zaakceptowany i zobowiązuję(emy) się w przypadku wyboru mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
 • uważam(y) się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od daty składania ofert;

Podwykonawcy

 • Zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:

Nazwa firmy podwykonawcy Opis części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcy
 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe oświadczenia:

 • zapoznałem(liśmy) się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i jej załącznikami dotyczącymi niniejszego postępowania i nie wnoszę(simy) do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem(liśmy) wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty;
 • Oświadczamy, że stanowimy WYKONAWCĘ, który jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 4 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej jako mikro* / mały* / średni* / inny niż mikro, mały, średni /* (*niewłaściwe skreślić) przedsiębiorca (przedsiębiorstwo) w rozumieniu przepisów ww. ustawy.
  Oświadczam, że nie jestem przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 4 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej* (*skreślić, jeżeli nie dotyczy).
 • oświadczam(y), że nie uczestniczę(ymy) w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego zamówienia jako wykonawca;

   
 • oświadczam(y), że wniosłem (wnieśliśmy) wadium w formie

  ....................................................................................
Integralną część oferty stanowią:
 1. ................................................................................................
   
 2. ................................................................................................
   
 3. ................................................................................................
   
 4. ................................................................................................
   
 5. ................................................................................................
   
 6. ................................................................................................
   
 7. ................................................................................................
   
 8. ................................................................................................
   
 9. ...............................................................................................

 

 

__________________________
miejscowość, data

____________________________
imię i nazwisko  
_______________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej