ZDM.26.13.2016.PP
METRYKA ZAMÓWIENIA
 
Nazwa zamówienia:
"Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Dworcowej w Gliwicach wraz z rozbiórką kładki technologicznej i umocnieniem koryta rzeki". 
Nazwa i nr części zamówienia:
(dla postępowań z ofertami częściowymi)                      
zamówienie podstawowe
Nr PZPU:      
Zamawiający:  Zarząd Dróg Miejskich
Tryb: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Wartość stanowiąca podstawę wyboru trybu:
przekracza kwotę od której stosuje się ustawę pzp, a jest mniejsza od kwot określonych na podstawie art.11 ust 8 pzp  
Data wszczęcia postępowania:
20-05-2016 r.
Rozstrzygnięcie postępowania (części):
zawarcie umowy
Data zawarcia umowy lub unieważnienia postępowania:
 27-06-2016 r.
Nr zawartej umowy:
93/2016
Wybrany wykonawca (nazwa):

Skanska S.A. GENERAŁA ZAJĄCZKA 9, 01-518 WARSZAWA

Data zamieszczenia i numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia:
01-07-2016 nr ogłoszenia 114583-2016
Wartość zawartej umowy
netto:
1 868 111,44 zł
brutto: 
2 297 777,07 zł
Informacje z art. 181 ust. 1 ustawy PZP:
             liczba para-protestów ogółem:     0
Odwołania:
             liczba odwołań ogółem:        
Skargi do sądu:
             liczba skarg ogółem:             0
 
     
……………………………………………..
 
(osoba sporządzająca)