Oznaczenie sprawy: ZDM.26.13.2016
 
Zarząd Dróg Miejskich
OGŁASZA

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
"Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Dworcowej w Gliwicach wraz z rozbiórką kładki technologicznej i umocnieniem koryta rzeki".

Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ w wersji papierowej można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice- pok.115 lub na stronie internetowej www.zdm.gliwice.pl.
Koszt specyfikacji: -
Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa mostu drogowego nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Dworcowej w Gliwicach.

Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Przedmiot zamówienia stanowi przebudowa jednoprzęsłowego, płytowego mostu drogowego o konstrukcji monolitycznej i schemacie stat. półramowym, obejmująca:
- rozbiórkę (wyburzenie) istniejącego przęsła mostu drogowego,
- wyburzenie przęsła sąsiadującego mostu tramwajowego,
- przebudowę przyczółków ze wzmocnieniem posadowienia,
- budowę nowego przęsła mostu drogowego,
- przebudowę bezpośrednich dojazdów do mostu,
- rozbiórkę technologicznej kładki nad rz. Kłodnicą, w pobliżu mostu,
- umocnienie koryta rzeki Kłodnicy, uporządkowanie terenu pod i przy obiekcie,
- budowę kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z mostu z odprowadzeniem do rz. Kłodnicy,
- zabezpieczenie, przebudowę urządzeń obcych kolidujących z planowanymi robotami.

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, kosztorysie ofertowym – tabeli elementów rozliczeniowych (TER), specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

Nazwy i kody według słownika CPV:
główny przedmiot:
kod CPV: 45.22.11.10-6 - nazwa: Roboty budowlane w zakresie mostów.
Oferty częściowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Oferty wariantowe: zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
Zamówienia uzupełniające: zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, na podstawie art. 67 ust. 1, pkt 6 ustawy pzp.
Termin wykonania zamówienia: do 30.06.2017 r.
Zaliczki: zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie zrealizowania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 3 zadania, każde o wartości co najmniej 3.500.000,00 zł brutto, polegające na remoncie lub budowie (w tym przebudowie, odbudowie, rozbudowie) obiektu mostowego (most, wiadukt, estakada) lub odcinka drogi wraz z obiektem -/ami mostowymi w jej ciągu.
W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia potencjał wiedzy i doswiadczenia podlega zsumowaniu..
2. Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia,
3. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel posiadający doświadczenie i odpowiednie uprawnienia (zamawiający dopuszcza osoby, których kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych stosownie do zapisów art.12a ustawy Prawo budowlane Dz.U.1994 nr89 poz.414 z późn.zm.), a w szczególności:
Wykonawca musi mieć do dyspozycji co najmniej: jedną osobę do pełnienia funkcji Kierownika Budowy, spełniającą niżej wymienione wymagania:
Kierownik Budowy
- wykształcenie wyższe techniczne,
- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie obiektów mostowych
(w specjalności np. mostowej, konstrukcyjno - budowlanej, konstrukcyjno - inżynieryjnej
w zakresie mostów, itp.) bez ograniczeń,
- pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót mostowych przy budowie lub przebudowie minimum 2 stałych obiektów mostowych (most, wiadukt, estakada); łączny okres pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót mostowych nie może być krótszy niż 24 miesiące.

.
W przypadku podmiotów działających wspólnie osoby zdolne do wykonania zamówienia podlegają sumowaniu.
4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia,

Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w niżej wymienionych dokumentach i oświadczeniach na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ,
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami potwierdzającymi spełnienie warunku udziału w postępowaniu, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ,
 • oświadczenie zawarte w ZAŁĄCZNIKU NR 6, potwierdzające że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SIWZ z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały
  wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
  określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie:
  W wykazie robót (ZĄŁĄCZNIK NR 5 ) Wykonawca może wykazać tylko zadania potwierdzające spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia.,

wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 • aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty określone powyżej dotyczące tego podmiotu.

Dokumenty składane przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 1. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert,
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert,
Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SIWZ.
Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia,  zgodnie z którym o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
Wadium: zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 85 000,00 PLN ( osiemdziesiąt pięć tysięcy pln).
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena - waga - 90,00%
okres gwarancji - waga - 10,00%
Termin składania ofert: 06-06-2016 r. do godz. 10:00.
Miejsce składania ofert: Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31, 41-121 Gliwice - pok. 14 (BOI- parter) lub listownie na adres zamawiającego.
Termin związania ofertą: 30 dni.
Umowy ramowe: postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.
Dynamiczny system zakupów: postępowanie nie jest prowadzone w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: zamawiający nie zamierza dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zmiany umowy: zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku:
a)wystąpienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenia zewnętrznego, niezależnego od działania stron umowy i którym strony nie mogły zapobiec np. powódź, trąba powietrzna, huragan, w zakresie terminu realizacji umowy,
b)wystąpienia robót o których mowa w  §1 ust.4, 5, 6, oraz w §5 ust.4 pkt.1),2),3), niniejszej umowy, gdyby ich wykonanie spowodowało znaczne opóźnienie realizacji przedmiotu umowy, w zakresie terminu realizacji umowy,
c)przedłużających się postępowań administracyjnych lub cywilnych niezawinionych przez Strony, w zakresie terminu realizacji umowy,
d)z powodu istotnych braków lub błędów dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, w zakresie terminu realizacji umowy,
e)wystąpienia, poza okresem od 1 grudnia do 28 lutego (w ww. okresie wystąpienie opisanych niesprzyjających warunków nie jest podstawą do zmiany umowy), niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. intensywne opady deszczu, niskie temperatury, itp.) uniemożliwiających realizację robót zgodnie z wymaganiami technologicznymi w okresach powyżej 10 dni kalendarzowych, w zakresie terminu realizacji.
f)decyzji służb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót, w zakresie zmiany terminu realizacji umowy,

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, którzy w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszyli obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonali lub nienależycie wykonali zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, który udowodnią, że podjęli konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawili szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązali się do ich naprawienia.
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP: 20-05-2016 r.
 
 
Specjalista
 
19-05-2016 r.  Wiesława Kruczek
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
p.o Dyrektora Jednostki
 
20-05-2016 r.  Anna Gilner
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej
 
Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń od dnia ............................ do dnia ...............................   
 
__________________________________
podpis osoby odpowiedzialnej za zamieszczenie ogłoszenia